Top-Ten der 5. DDM

1. Gipfelstürmer (Heiko, Jais)

2. jpv kubb games (Stefan, Robert)

3. Opi und Stefan, bitte zur Turnierleitung! (Norbert, Julian)

4. kubb-sh 1 (Boris, Matthias)

5. Opi & Ossi (Wolfgang Bosau, Sven)

6. Die Esss Gäää Deee is wieder da (Roman, Scuba)

7. Teutonen (Wolfgang Köhler, Olaf)

8. kubb-sh 4 (Alex, Axel)

9. Böse Kubbz Mainz (Alvaro, Markus)

10. Vendetta (Manny, Robert) 


Die weiteren Platzierungen etc hier